Archief

Archief beheerder

Vragenlijst voor uw bankier

27 september 2019 Plaats een reactie

PRIVE

Naam                           :

Adres                           :

Woonplaats                  :

Geboortedatum            :

Burgerlijke staat          :

Gezinssamenstelling    :

Vaste telefoon              :

Mobiele telefoon           :

Mailadres                     :

Facebook-account        :

Graag een kopie van uw geldige paspoort of rijbewijs bijvoegen.

 

Theorie

 1. Welke opleidingen heeft u gevolgd?
 • MBO
 • HBO
 • Universiteit
 1. Heeft u uw opleiding(en) ook daadwerkelijk afgerond?
 • Ja
 • Nee

Graag een kopie van uw diploma’s en cijferlijsten bijvoegen.

 1. Welke vakinhoudelijk (interne) opleidingen en/of cursussen heeft u gevolgd?

Graag een kopie van alle diploma’s en/of certificaten bijvoegen.

 1. Zijn er opleidingen die u in deze functie had moeten behalen, maar niet behaald heeft?
 • Nee
 • Ja, te weten ……………………….
 1. Heeft u de bankierseed afgelegd?

Graag een kopie van een getekend exemplaar bijvoegen. 

 1. Heeft u hiervoor bij andere banken gewerkt?
 • Nee
 • Ja
 • Rabobank
 • ING Bank
 • ABN Amro Bank
 • Anders, namelijk 

Graag een kopie van de arbeidsovereenkomsten bijvoegen.

 1. Hoe bent u door uw leidinggevende beoordeeld over 2018?
 • Slecht
 • Matig
 • Voldoende
 • Goed
 • Uitmuntend

Wat waren de drie belangrijkste onderbouwingen voor deze beoordeling?

Graag een kopie van uw beoordeling bijvoegen.

 1. Hoe bent u door uw leidinggevende beoordeeld over 2017?
 • Slecht
 • Matig
 • Voldoende
 • Goed
 • Uitmuntend

Wat waren de drie belangrijkste onderbouwingen voor deze beoordeling?

Graag een kopie van uw beoordeling bijvoegen. 

 1. Hoeveel bedroeg uw bruto jaarsalaris in 2018, inclusief secundaire arbeidsvoorwaarden? 
 1. Heeft u ook een variabel salariscomponent?
 • Nee
 • Ja, te weten ……………………………
 1. Indien “ja”. Heeft u uw maximale bedrag aan variabel salaris ontvangen
 • over 2018?
 • Ja
 • Nee
 • over 2017?
 • Ja
 • Nee

Graag een kopie van de salarisberekening toevoegen.

 1. Bent u betrokken geweest bij een van de hierna genoemde schandalen:
 • Euribor-fraude
 • Libor-fraude
 • Valuta-fraude
 • ISDAfix-fraude
 • Rentederivaten-schandaal
 • BijzonderBeheer-schandaal
 • Goud-fraude
 • Witwaspraktijk
 • Omkoop-schandaal
 • Andere schandalen, te weten…………………………..

Graag een kopie van Verklaring Omtrent Gedrag bijvoegen

 1. Welke 5 interne referenties kunt u overleggen?
 1. Welke 5 externe referenties kunt u overleggen?

Praktijk

 1. Hoeveel uren telt uw arbeidscontract?
 • Minder dan 20 uur
 • 20-28 uur
 • 29-38 uur
 • Meer dan 38 uur
 1. Uit hoeveel klanten bestaat uw klantenportefeuille?
 1. Graag een uitsplitsing aanleveren op:
 • Omzet
 • Rentabiliteit
 • Financieringsniveau
 • Risicoclassificatie
 • Arbeidsintensiviteit
 1. Wat zijn uw meetbare, commerciële doelstellingen over 2019?

Graag uitgesplitst op basis van financieringstargets en cross-sell.

 1. Heeft u achterstanden aangaande deze doelstellingen?
 • Nee
 • Ja, te weten ………
 1. Wat zijn uw meetbare, beheerstechnische doelstellingen over 2019?
 1. Heeft u achterstanden aangaande deze doelstellingen?
 • Nee
 • Ja, te weten ………
 1. Bent u voornemens om binnen 6 maanden uit deze functie/bank te treden?
 • Ja
 • Nee

Indien u deze vraag met “ja” heeft beantwoord, dan graag aangeven uit welke vertrouwenspersonen/opvolgers wij kunnen kiezen.

Indien u deze vraag met “nee” heeft beantwoord, dan graag bijgevoegde bankgarantie invullen, ondertekenen en bijvoegen.

ZAKELIJK

Naam                                       :

Adres                                       :

Woonplaats                              :

Functie                                    :

Aantal jaren in deze functie     :

Vaste telefoon                          :

Mobiele telefoon                      :

Mailadres                                 :

Idem, maar dan van uw leidinggevende.

 

Naam                                       :

Adres                                       :

Woonplaats                              :

Functie                                    :

Aantal jaren in deze functie     :

Vaste telefoon                         :

Mobiele telefoon                      :

Mailadres                                 :

Bijgaande gegevens ontvangen wij graag op concern-, regio- en afdelingsniveau:

 • Jaarcijfers 2018
 • Jaarcijfers 2017
 • Liquiditeitsprognose 2019
 • Rentabiliteitsprognose 2019
 • Businessplan 2019-2022 waarin opgenomen de goed onderbouwde, jaarlijkse:
 • Liquiditeitsprognose
 • Rentabiliteitsprognose
 • Investeringsplannen

 

Categorieën:Bankzaken

Wat de overheid verbiedt, is gewoon business bij de banken.

24 januari 2019 1 reactie

Al vele jaren houd ik me bezig met banken, financieringen en derivaten. Daarbij lijkt alle focus nu te liggen op het Uniform Herstelkader Rentederivaten. De compensatieregeling voor een select groepje MKB’ers en een handje vol particulieren.

In het opruimen van mijn dossiers kwam ik een aardige legpuzzel tegen.

Hier die puzzelstukjes:

 1. Een brief van Minister van Financiën op 22 september 2014 aan de Tweede Kamer over “Derivatenposities van (semi-) publieke instellingen”.
 2. Een financieringsvoorstel van ABN Amro Bank, begin 2018.
 3. Het jaarverslag 2016, Autoriteit Financiële Markten, pagina 52.

Ad 1. Een onderdeel van de betreffende brief, over verbod op “embedded” derivaten.

Deze laatste alinea is een argument om “embedded” derivaten te verbieden.

Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat een lening waarvan de rente afhankelijk is van een grootheid die buiten de invloedssfeer ligt van de (semi)publieke instelling…verboden is”.

Te denken valt aan een lening waarin de opslag op een vaste basisrente afhankelijk is van de financieringskosten van de uitlenende bank. Zo zou de financier het financieringsrisico immers volledig afwentelen op de (semi)publieke instelling”.

Dat is precies wat de Minister (terecht) niet wil dat er gaat of kan  gebeuren.

Ad 2. Onderdeel van een financieringsvoorstel van ABN Amro bank, januari 2018.

Deze banktekst staat derhalve haaks op wat de Minister van Financiën beoogt met het verbod op “embedded” derivaten. Ook al betreft het leningen enerzijds en kredieten anderzijds, het gaat over hetzelfde onderwerp. Namelijk het doorbelasten áán klanten van de financieringskosten van de bank zélf.

Ad 3.  Waarom treedt de toezichthouder AFM hier dan niet tegen op?

Omdat AFM, zeer subtiel, tussen haakjes en in 3 woorden, in haar jaarverslag van 2016 aangeeft dat toezicht op zakelijke kredietproducten niet tot haar bevoegdheden behoort.

Op mijn signaal gaf een alom gerespecteerde, internationale derivatenexpert mij terug:

Met dit soort clausules, waardoor veranderingen die niets met je kredietwaardigheid te maken hebben, kunnen worden doorgevoerd heb je inderdaad helemaal niets aan een renteswap. Als ik de AFM was, zou ik heel goed naar deze clausule kijken. En als het toezicht hier niets mee kan, moeten ze goed nadenken of de wet niet moet worden veranderd”.

 

 

Timemanagement

3 november 2017 Plaats een reactie

Een omzetgenerator voor veel trainingsbureaus. En dat terwijl effectief werken in de kern best simpel is.

Zet wat je wilt en/of moet doen in jouw agenda én ….. nu komt de oplossing….. doe dan ook wat er in jouw agenda staat. Maar waarom lukt dat dan bijna niemand?

Twee oorzaken zijn daar bijna altijd debet aan:

 • De collega met de magische woorden “heb je even”?

De gemiddelde “heb je even” duurt 15 minuten. Heb je er zo 2 aan het begin van de dag, dan probeer je de hele dag dat halve uur goed te maken. In een volle werkweek is dat 2,5 uur. Gek word je er van…

 • Het pingeltje van de inbox of het deuntje van de mobiel.

Zit je net lekker in verwerking van een zware rapportage, hoor je een bekend geluid. Ruim 85% van de hardwerkende mensen laat dan alles uit zijn handen vallen, reageert, dwaalt af van zijn werkzaamheden, om zich vervolgens weer in te moeten lezen “waar was ik ook al weer”. Tijdrovend.

Voor de oplossing kun je een hele dik betaalde dag “de hei op”, maar dat hoeft natuurlijk niet. Ook dat kan effectiever.

 • Heb je even” kun je ook omzetten in een geplande afspraak.

Je zegt de volgende keer: “Als het niet super dringend is, zie ik je straks om 16.45 uur”.

 • Ook mailtjes en telefoontjes kunt je op geplande tijdstippen beantwoorden.

Plan begin of einde van de werkdag een uur in (of zoveel tijd als je nodig hebt) en werk dan alles in een keer af.

Maar misschien wel het allerbelangrijkste:

Val zélf jouw collega’s niet lastig met “heb je even” en plak onderstaande post-it op jouw computerscherm.

Zo, dat bespaart € 399 aan trainingskosten. En nu weer aan het werk……..

Bij de (derivaten)neus genomen!

10 augustus 2017 Plaats een reactie

Na de Derivatencommissie is er nu de Geschillencommissie.

Waarom?

Omdat de Derivatencommissie ook “bij de neus is genomen door de banken”.

Gaandeweg is de Derivatencommissie duidelijk geworden dat er een “groot lek” zit in het zeer uitgebreide Uniform Herstelkader Rentederivaten (UHR). Dit lek heet “in aanmerking komende leningen”.

Een zeer belangrijke term, want deze duidt wélke Euriborleningen daadwerkelijk en concreet betrokken zijn bij het advies/verkoop van rentederivaten door de bank aan de klant. Op het moment van het advies c.q. de verkoop moest de bank exact duidelijk maken welke huidige én toekomstige Euriborleningen gekoppeld zouden (gaan) worden aan de geadviseerde en verkochte rentederivaten.

Voor de financiële compensatie onder het UHR raakt dit de “overhedge” en “renteopslag”, twee financieel zeer belangrijke onderdelen.

Bij de neus genomen?

Ja, bij de neus genomen. Banken hebben in 2014-2015 hun eigen derivatendossiers mogen beoordelen, dit lek geconstateerd en doodgezwegen. Bij (summiere) controle door toezichthouder AFM is toen al geconstateerd dat ABN Amro Bank 80% van haar derivatendossiers inhoudelijk niet op orde had. En ervaringsdeskundigen weten dat dit voor alle betrokken banken geldt.

Bij ieder “systeem” geldt dan: “garbage in, garbage out”.

Het is voor banken derhalve onmogelijk gebleken om het gegeven advies te reconstrueren. Toen….. en dus ook nu. Niet bestaande documenten/verslagen kunnen er immers niet “bijgetoverd” worden. Zélfs niet door banken.

Banken wisten en weten dit al lang en hebben alle andere, betrokken partijen (AFM, Dijsselbloem, Derivatencommissie) om de tuin geleid. Klantvertegenwoordigers en Kenniscentrum Rentederivaten wisten dit al vanuit de praktijk, maar vonden op dit onderwerp nauwelijks een luisterend oor.

De Derivatencommissie heeft een noodverbandje aangelegd, de Geschillencommissie. Een mogelijkheid tot een “Bindend Advies” van een commissie was al eerder aangekondigd, maar spitst zich nu toe op deze open wond.

Voor de bühne.

Voor de bühne hebben Dijsselbloem en bankdirecties eerder aangegeven dat getroffen bankklanten “ruimhartig” gecompenseerd zullen worden en bij twijfel de klant het voordeel te geven. Dat zou “bij dit lek” absoluut toegepast moeten gaan worden.

Echter, gezien de starre bankhouding, het gebrekkige toezicht van AFM, de onwetendheid in de politiek en de arrogantie van Dijsselbloem heb ik ook daar een hard hoofd in.

Klanten zijn net mensen!

Bankklant

Jaap is een geslaagd ondernemer uit een ondernemersfamilie. Al generaties lang is hun familienaam verbonden aan de regio.

Jaap zelf, is Jaap zelf. Gewoon in zijn schoenen en niet er naast. Binnen zijn familie en mensen in zijn omgeving denken daar wel eens anders over. Jaap is namelijk een geslaagde ondernemer. En geslaagde ondernemers verdienen geld. Echt geld. Geen papieren geld of theoretisch geld. Want alleen met echt geld verdienen, waarborg je de continuïteit van jouw onderneming. Zo weet iedere échte ondernemer.

Wie genoeg geld verdient om de toko goed te laten draaien en daarnaast nog meer geld heeft, kan en mag dat uitgeven. Privé sparen is niet verplicht. Dus geeft Jaap ook écht geld uit. Op zijn eigen wijze, aan zijn eigen doelen. Sommigen vinden misschien dat je dan alles aan goede doelen moet schenken, maar zélf kun je ook een goed doel zijn.

Jaap doet beiden. Geld uitgeven en investeren in anderen én in zichzelf. Prima. Zo is hij gaan investeren in stenen en het restant in beursgenoteerde aandelen. Ergens eind 2015 besluit Jaap dat aandelen niet écht interessant genoeg zijn (ieder kwartaal turen naar twee A4’tjes van de vermogensbeheerders) en verkoopt zijn gehele aandelenportefeuille. Rücksichtslos. Tutti.

En dan gebeurt er iets heel vreemds. Zijn huisbankier die zijn zakelijke onroerendgoedportefeuille mede financiert, is ook zijn vermogensbeheerder.  Zoals ik met mijn achtergrond weet, zijn dat twee verschillende banken. De zakenbank die ondernemers financiert en de particuliere bank die zijn privévermogen beheert. Beide afdelingen hebben eigen systemen en eigen administraties. Zo, dat klinkt kil, denk je nu. En dat klopt ook.

Omdat Jaap zijn (privé) aandelenportefeuille verkocht heeft, staat hij te boek als klant met nul aandelen. Niet interessant voor de tak die vermogensbeheer heet.  Deze afdelingsadministratie poept automatisch een gedegen en standaardbrief uit.

Beste klant, u bent niet meer boeiend voor ons, dus u mag zich met vragen voortaan melden bij het lokale kantoortje om de hoek. Bel onze vermogensbeheerders vooral niet meer. Die zijn druk met échte, rendabele klanten. Toch met vriendelijke groet, uw jarenlange aandelen-trader”.

“Piswoest” beschrijft een klein stukje van Jaap’s gevoel. Hij, zijn familiebedrijf gaan way back en vanuit zijn loyaliteitsgevoel heeft Jaap vijfentwintig jaar de bancaire concurrentie buiten de deur gehouden. En waarvoor?

Als consultant van Jaap luister ik begripvol en besluit de zakelijke adviseur in te fluisteren. “Beste Henk, jouw collega’s van Private Banking hebben een brief gestuurd die jij ongetwijfeld niet gezien hebt. Jij hebt nog een groot zakelijk, financieel belang bij Jaap’s ondernemingen, dus kom er bij hem op terug, want het stoom komt uit zijn oren. Begin er vrijdag om 15.30 uur zélf over, toon begrip en verklaar de gang van zaken. Dat helpt”.

Die vrijdagmiddag zitten Jaap en ik om 15.20 uur klaar voor de afspraak met zijn zakelijke adviseur van de bank. De tijd verstrijkt. 15.30 uur wordt 15.40 uur. 15.40 uur wordt 15.50 uur. Henk van de bank komt om 16.00 uur binnen zeilen en opent het gesprek met de magische en onuitwisbare woorden: “Sorry dat ik te laat ben, maar ik kom net van een belangrijke klant af”. Kaboem. Klets. Strike! Dat was het einde van Henk en de bank in één volzin.

De cursus “behandel klanten, zoals je zelf behandeld wilt worden” is de vervolgopleiding op “klanten zijn net mensen”. Deze diploma’s halen, is onontbeerlijk in de zakelijke dienstverlening. Wat zeg ik? In iedere business. Onze Henk kan zich al vast inschrijven!

Categorieën:Bankzaken Tags: , , , ,

Geld verdienen bij renteherzieningen?

30 januari 2017 Plaats een reactie

Zoals altijd belde Henk mij op omdat hij een brief van zijn bank had ontvangen. Over 2 weken vervalt er een renteperiode van een van zijn zakelijke leningen, dus “Frank, wat moet ik gaan doen”?

Als trigger op zijn vraag antwoord ik “Nou Henk, om te beginnen bel je mij de volgende keer 7 weken eerder”.

Waarom”?

Simpel. De huisbankier snapt als geen ander dat je met een reactietijd van 2 weken met je rug tegen de muur staat. Als je het niet eens bent met de aangeboden renteopties en je komt er met de bank niet uit, wat kun je dan als ondernemer nog doen? Behalve boos worden en klagen? Helemaal niets, omdat je bij een andere bank geen bedrijfsfinanciering geregeld krijgt in zo’n korte periode”.

Ja, dus”? vraagt Henk geprikkeld.

Dus deze keer gaan we onderhandelen met de bank op basis van inhoudelijke argumenten, maar veel belangrijker, we stellen nu voor om de volgende renteherzieningsbrieven geen 2, maar 8 weken van tevoren toe te sturen”.

Henk: “Maar dan kunnen ze niet. Althans, dat zei mijn accountmanager eerder al eens. Iets met funding of zo”.

Henk, dat snap ik, maar dat is een professionele truc om geen discussie te krijgen. Banken zijn namelijk wettelijk verplicht om particuliere klanten met een privéhypotheek 3 (!) maanden voor een nieuwe renteherziening de klant een nieuw rentevoorstel aan te bieden. Hebben ze dan een fundingprobleem? Nee. Dus ook niet bij jouw zakelijke renteaanbieding. Funding is funding”.

En wat schiet ik daar mee op”? klinkt het al wat geïnteresseerder.

rente

Nou Henk, de accountmanager snapt dat je bij een periode van 2 weken geen, maar bij een reactietijd van 8 weken wél, alternatieven kunt regelen bij een andere financier als de aangeboden rentetarieven écht niet bevallen. Alleen al door die wetenschap krijg je van jouw bank de volgende keer een beter rentevoorstel. Zo werkt dat”.

Ervaringsadvies met zeer concreet resultaat:

 • Jaarlijks scheelde dat € 25.500 (0,3% per jaar over de zijn leningen ad € 8,5 mln).
 • Gesprekken met de bank i.p.v. gesteggel, dus een betere relatie.
 • Blijvend resultaat naar de toekomst.
Categorieën:Bankzaken Tags: , , ,

Bedrijf verkopen? Neem 5 jaar de tijd!

30 januari 2017 Plaats een reactie

Op gezette tijden belt Henk mij voor bankzaken. Zo ook deze keer. De huisbankier liet weten dat zijn bedrijfspand de komende drie maanden opnieuw getaxeerd moest worden. De bank is dan de opdrachtgever van de taxatie, de klant (lees: Henk) betaalt de rekening. Natuurlijk vond Henk daar van alles van, maar in de Algemene Voorwaarden voor Hypotheken staat dat duidelijk vermeld.

taxatie

Simpel onderwerp, geen discussie. Wél moet Henk begrijpen dat de uitkomst van zo’n taxatie (rente)consequenties kan hebben. Positief, maar ook negatief.

In mijn gesprek met Henk vroeg ik door over zijn ambities. Henk ik namelijk 57 jaren jong, maar hij wordt zeer waarschijnlijk geen 120 jaar. Dus…… “Ga je er (nog) voor of wil je afbouwen”?

Frank, ik wil mijn aandelen verkopen. Niet nu, maar over 5 jaar”.

Nou Henk, dan ben je maar nét op tijd. Je hebt dan nog 2 jaar om de winst te optimaliseren, zodat je straks met de DCF methode (rekenformule om aandelen te waarderen) een goede waardering voor jouw aandelenpakket kunt laten opmaken”.

Hoe dat zo?”

Veel leverancierscontracten worden alsmaar stilzwijgend verlengd, daar moeten we het komende jaar eens goed naar laten kijken. Verzekeringen, energie, wagenpark. Ik noem maar wat onderwerpen. Aanpassen kan misschien dit jaar of anders zeker volgend jaar. En jouw salaris en het salaris van jouw echtgenote kun je ook nog eens tegen het licht houden. De KFC-bonnetjes van jouw kinderen en ouders mogen ze straks ook niet meer bij jou inleveren. Bereid ze daar maar alvast op voor. Alle besparingen leveren namelijk meer winst op en dus een betere aandelenwaardering”.

En dan?”

Nou Henk, als je jouw boot (metafoor voor bedrijf) wil verkopen, levert ie meer op met een goede kapitein aan boord dan zonder kapitein. Heb je nu een goede kapitein op jouw schip? Wil hij kapitein blijven, ook over 5 jaar? Geeft hij commitment af? En hoe?”

Henk dacht vandaag over de taxatie van zijn bedrijfspand te gaan onderhandelen, maar kreeg daarvoor in de plaats een doos huiswerk mee. Met een knipoog riep Henk bij mijn vertrek “Bedankt Frank, ik dacht dat jij mij zou ontzorgen, maar ik heb een karrevracht aan huiswerk nu”.

Doei Henk, tot volgende week. Ik ga je ook helpen, maar jij gaat eerst even nadenken!”

Categorieën:Bankzaken Tags: , , , , ,
%d bloggers liken dit: