Archief

Archive for juni, 2013

Deutsche Bank onderuit in renteswap zaak

Op 20 maart 2013 wees de rechtbank Noord Nederland (Deutsche Bank/FMA, LJN: BZ5002) een baanbrekend vonnis over een renteswap. De bank kreeg voor het grootste deel ongelijk. Deze uitspraak ging met name over twee veelvuldig gehoorde klachten:
(1) Mag de bank de renteopslag verhogen? en
(2) Moet de bank de klant bij een vervroegde gedeeltelijke aflossing wijzen op de gevolgen voor de renteswap. Hieronder volgt een samenvatting van het vonnis.
Een accountantskantoor liet een nieuw kantoorpand bouwen en richtte daarvoor FMA B.V. op. Met ABN AMRO (de rechtsvoorganger van Deutsche Bank) werd in mei 2005 een overeenkomst van geldlening gesloten. Het betrof een roll over lening tegen variabele lening (euribor) met een individuele opslag van 0,80%. In september 2005 werd een renteswap afgesloten voor (nagenoeg) dezelfde hoofdsom. De vaste rente voor deze renteswap bedroeg 4,1%.
In november 2007 stelde de bank aan FMA voor om € 100.000 vervroegd af te lossen. FMA deed dat en de aflossing werd in mindering gebracht op de lening. Het bedrag van de renteswap werd echter niet verminderd, waardoor een overhedge ontstond van € 100.000.
Begin 2010 ontstond hierover een discussie tussen de bank en FMA. De bank was bereid een gedeelte van de hierdoor ontstane schade, bestaande uit de teveel betaalde rente en de kosten voor het gedeeltelijk beëindigen (unwinden) van de renteswap, te vergoeden, maar partijen kwamen niet tot overeenstemming. Tegelijkertijd liet de bank weten dat vanwege de kapitaaleisen van Basel II de individuele opslag verhoogd zou worden van oorspronkelijk 0,80% naar 2,25%. Ook hierover ontstond discussie.
Omdat partijen het niet eens konden worden, besloot FMA om de relatie met de bank te beëindigen. De euriborlening werd afgelost en de renteswap beëindigd. Daarop vorderde de bank van FMA betaling van de negatieve waarde van de swap. FMA voerde onder meer aan dat de renteswap en de euriborlening als één geheel beschouwd moeten worden, zodat de bank de individuele opslag niet had mogen verhogen.
Dit verweer slaagde. De rechtbank was het met FMA eens dat sprake is van zodanig samenhangende contracten, dat de euriborlening niet los beoordeeld kon worden van de daarmee samenhangende renteswap. Het was de bedoelding van partijen dat (een deel van) de verschuldigde rente in zoverre vast kwam te liggen dat FMA op basis van de swaptransactie en onafhankelijk van de marktrente, netto een gefixeerd percentage van 4,1% diende te betalen als vergoeding voor de euriborleningen. FMA wilde voor haar lening een vaste rente en de bank vulde die wens in door middel van een renteswap. In principe had FMA na de door de bank aangekondigde verhoging van de opslag kunnen overgaan tot opzegging van de euriborlening, maar een dergelijke opzegging zou nadelig zijn als FMA niet gelijktijdig zonder kosten de renteswap zou kunnen beëindigen. Het laten voortbestaan van de renteswap na beëindiging van de euriborlening zou – gelet op de samenhang die in dit geval tussen de euriborlening en de renteswap bestond – zinledig zijn.
Daarnaast oordeelde de rechtbank dat de bank haar zorgplicht had geschonden door bij de verhoging van de renteopslag onvoldoende rekening te houden met de gerechtvaardigde belangen van FMA. De bank had de noodzaak voor verhoging van de renteopslag onvoldoende onderbouwd. Een enkele verwijzing naar Basel II was niet genoeg. Van de bank had verwacht mogen worden dat zij (meer) onderzoek had gedaan naar de financiële positie van FMA. In dat verband achtte de rechtbank van belang dat de aandeelhouders van FMA hoofdelijk aansprakelijk waren voor de lening, dat de taxatiewaarde van het pand € 960.000 (meer dan de pro resto hoofdsom) bedroeg en dat FMA in het verleden over voldoende liquiditeiten beschikte om € 100.000 vervroegd op de lening af te lossen. De rechtbank voegde daar aan toe dat het percentage waarmee de individuele opslag werd verhoogd zodanig hoog was (zowel in absolute zin als in verhouding tot het eerdere percentage) dat de bank daarin meer aanleiding had moeten zien met de belangen van FMA rekening te houden.
Maar ook FMA valt een verwijt te maken, aldus de rechtbank. Met name kan haar worden verweten dat zij niet bereid was geweest (een kopie van) het taxatierapport aan de bank te overhandigen, enkel en alleen omdat de bank niet bereid was daarvoor een vergoeding te betalen. Daarnaast heeft FMA zelf de euriborleningen vervroegd afgelost, terwijl zij wist dat daarmee de renteswap zinledig zou worden en zulks tot een aanzienlijke schadepost zou leiden.
Alles afwegende oordeelt de rechtbank dat de kosten (schade) verbonden aan het beëindigen van de renteswap tussen de bank en FMA moeten worden verdeeld. De bank dient 70% daarvan zelf te dragen; 30% moet door FMA aan de bank worden vergoed.
Bij de vaststelling van de omvang van de schade neemt de rechtbank de berekening van de bank, waarbij volgens een standaard berekeningsmodel de contante waarde is berekend, tot uitgangspunt. De in deze berekening begrepen transactiekosten van € 2.300 worden echter niet meegenomen, omdat deze transactiekosten niet zijn onderbouwd.
Bij de begroting van de schade houdt de rechtbank geen rekening met de gevolgen van de overhedge van € 100.000, die was ontstaan door de gedeeltelijke vervroegde aflossing in november 2007. De bank heeft geen recht op vergoeding van dit gedeelte van de schade, omdat het primair op de weg van de bank had gelegen om als bij uitstek deskundige en professionele partij FMA te wijzen op de gevolgen voor de renteswap en de mogelijkheden ter zake, die de aflossing van € 100.000 mee zou brengen.
Bron: Immix Advocaten, Rik Harmsen

Consumenten zijn oliedom en ondernemers superintelligent!

Althans dat denken de Nederlandse wetgevers.

Waarom anders maken zij wetten die alléén bedoeld zijn ter bescherming van consumenten en laten onze wetgevers ondernemers op hetzelfde onderwerp aan hun lot over? Ook toezichthouders vragen zich dat af.

Afgelopen week was ik op uitnodiging op bezoek bij de Autoriteit Financiële Markten. Twee enthousiaste AFM’ers wilden, ter aanvulling op hun eigen marktonderzoek “niet-retail”, wel eens aanhoren wat ondernemende bankklanten zoal meemaken en wat er beter kan.

Het vertrekpunt van mijn beschouwingen is dat iedereen, consument én ondernemer, zijn eigen verantwoordelijkheden heeft. Dus degene die bij een goede deal roept dat hij het zélf goed gedaan heeft en bij een miskleun de bank en/of adviseur de schuld geeft, die tel ik niet mee! Mijn idee is wél dat bankklanten bankadviezen en -aanbiedingen beter kunnen beoordelen als zij wéten waarvoor zij tekenen. Dat begint met? Jawel ….. transparantie!

Neem nou het  Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. Sinds 1.1.2013 moeten aanbieders (zeg: banken) hun klanten bij het aangaan van een nieuw contract transparantie bieden over de opbouw van een variabele debetrente (artikel 59aa). Ook gedurende het contract is deze transparantie verplicht (artikel 68a).

Superkrom is het natuurlijk dat deze verplichting alléén geldt als de klant een consument is! Alsof ondernemers die transparantie niet nodig zouden hebben. Zoals ik eerder schreef, zijn banken druk doende met het serieus verruimen van verschillende marges op een wijze die een monopolist niet zou misstaan. Om discussies (en het ‘bankbashen’) te voorkomen, is helderheid vanuit de aanbieder op zijn plaatst. Als de rentemargewijzigingen, doorgevoerd met risico- en liquiditeitsopslagen reëel zijn, dan is het uitleggen toch niet moeilijk. Ook aan ondernemers!

Voorafgaand aan deze wetswijziging sprong Jan Kees de Jager in 2012 op bres voor de bankklant (lees: weer alléén de consument). “Om de positie van de consument te versterken wil ik aanbieders van hypothecair krediet met een vaste debetrentevoet verplichten om consumenten tenminste drie maanden voor het aflopen van de rentevastperiode hierover te informeren en tevens een concreet aanbod te doen voor de komende periode”.

De ondernemer daarentegen krijgt van zijn bank nu nog steeds maar 13 2 weken van tevoren een nieuw rentevoorstel bij een lopende financiering. Twéé héle weken de tijd voor een onderneming om van bank te switchen als hij het niet eens kan worden over een nieuw rentetarief. Wow! Rekening-courantkrediet, leningen en betalingsverkeer overzetten naar een concurrent in 14 dagen? Dacht het niet!

En banken wéten natuurlijk dat dat onmogelijk is, dus hun nieuwe rentetarieven zijn in overeenstemming met deze situatie….. (lees: niet al te scherp)! Ruimere rentebedenktijd, zoals voor consumenten, levert ondernemers marktconformere rentetarieven op. Geen hogere wiskunde.

Enfin, de AFM is nu zeer sérieus op zoek naar zulke risico- en verbeterpunten in de niet-retailmarkt. Daarom mijn oproep aan MKB Nederland: “Neem contact op met AFM via 0900- 6800 680 of per mail mkb@afm.nl (speciaal hiervoor aangemaakten vertel hen wat je zelf aan knel- en/of verbeterpunten ziet bij banken. Ik zal hen zéker blijven informeren. De AFM staat open voor ondernemers en zegt er klaar voor te zijn!

Slim bezig….. dat is het idee!

Meer oneliners…..

Middelbare leeftijd: Wanneer een nauwe taille en een ruime geest van plaats beginnen te wisselen.

“… en ze leefden nog lang en gelukkig” stamt uit de tijd dat mensen gemiddeld maar 30 jaar werden.

Het gezicht van mensen herken je in het licht, hun karakter in het donker.

Pas als het eb wordt, blijkt wie er geen zwembroek draagt.

Sinds 2012 wordt vermist: Lente. Lente is 6 weken oud en heeft op 20 maart jl. in verwarde toestand ons land verlaten.

Zeilen: De duurste manier om goedkoop vooruit te komen.

Als anderen in je geloven, zou je dat zélf ook eens kunnen proberen.

Er zit meer filosofie in één fles wijn dan in alle boeken van de wereld.

Speel nooit kat en muis, als je een muis bent.

Uw verzekeraar geniet nu al van uw pensioen.

Banken & verzekeraars hebben hun grote kantoren te danken aan hun kleine lettertjes.

Vrouwen die dik worden op bepaalde plaatsen, kunnen daar beter niet meer gaan eten.

Als toeval niet bestaat, waarom is er dan een woord voor?

Een politicus denkt aan de volgende verkiezing, een staatsman aan de volgende generatie.

Morgen is dikwijls de drukste dag van de week.

Mensen zijn meer bezig met het voorkomen van hun nachtmerries dan met het nastreven van hun dromen.

Wie een ouder verliest, verliest het verleden. Wie een kind verliest, verliest de toekomst.

Wie het café verlaat voordat het volledig tot stilstand is gekomen, doet dat op eigen risico.

En op de achtste dag zei God……… “OK, Murphy. Nu is het jouw beurt.

Het is altijd moeilijk te onderhandelen met mensen die weten dat ze ongelijk hebben.

Hij had zoveel rimpels op zijn voorhoofd, dat hij er gemakkelijk zijn hoed op vast kon schroeven.

Reïncarnatie: Geloof in het hiernogmaals.

We zitten met onze welvaart behoorlijk in de lift. We hebben alleen op het verkeerde knopje gedrukt.

Veroudering kan je niet tegenhouden, vernieuwing wel.

Koperdief…….. Er zit iets dubbelzinnigs in dat woord.

Dertig is een mooie leeftijd voor een vrouw, vooral als ze veertig is.

Je kunt me verantwoordelijk houden voor wat ik zeg, maar niet voor wat jij hoort.

De jaarlijkse Bilderberg-bijeenkomst 6-9 juni 2013

Voorzitter: Henri de Castries, Chairman and CEO, AXA Group

Paul M. Achleitner, Chairman of the Supervisory Board, Deutsche Bank AG

Josef Ackermann, Chairman of the Board, Zurich Insurance Group Ltd

Marcus Agius, Former Chairman, Barclays plc

Helen Alexander, Chairman, UBM plc

Roger C. Altman, Executive Chairman, Evercore Partners

Matti Apunen, Director, Finnish Business and Policy Forum EVA

Susan Athey, Professor of Economics, Stanford Graduate School of Business

Aslı Aydıntaşbaş, Columnist, Milliyet Newspaper

Ali Babacan, Turkish Deputy Prime Minister for Economic and Financial Affairs

Ed Balls, Shadow Chancellor of the Exchequer

Francisco Pinto Balsemão, Chairman and CEO, IMPRESA

Nicolas Barré, Managing Editor, Les Echos

José Manuel Barroso, President, European Commission

Nicolas Baverez, Partner, Gibson, Dunn & Crutcher LLP

Olivier de Bavinchove, Commander, Eurocorps

John Bell, Regius Professor of Medicine, University of Oxford

Franco Bernabè, Chairman and CEO, Telecom Italia S.p.A.

Jeff Bezos, Founder and CEO, Amazon.com

Carl Bildt, Swedish Minister for Foreign Affairs

Anders Borg, Swedish Minister for Finance

Jean François van Boxmeer, CEO, Heineken

Svein Richard Brandtzæg, President and CEO, Norsk Hydro ASA

Oscar Bronner, Publisher, Der Standard Medienwelt

Peter Carrington, Former Honorary Chairman, Bilderberg Meetings

Juan Luis Cebrián, Executive Chairman, Grupo PRISA

Edmund Clark, President and CEO, TD Bank Group

Kenneth Clarke, Cabinet Minister

Bjarne Corydon, Danish Minister of Finance

Sherard Cowper-Coles, Business Development Director, International, BAE Systems plc

Enrico Cucchiani, CEO, Intesa Sanpaolo SpA

Etienne Davignon, Belgian Minister of State; Former Chairman, Bilderberg Meetings

Ian Davis, Senior Partner Emeritus, McKinsey & Company

Robbert H. Dijkgraaf, Director and Leon Levy Professor, Institute for Advanced Study

Haluk Dinçer, President, Retail and Insurance Group, Sabancı Holding A.S.

Robert Dudley, Group Chief Executive, BP plc

Nicholas N. Eberstadt, Henry Wendt Chair in Political Economy, American Enterprise Institute

Espen Barth Eide, Norwegian Minister of Foreign Affairs

Börje Ekholm, President and CEO, Investor AB

Thomas Enders, CEO, EADS

J. Michael Evans, Vice Chairman, Goldman Sachs & Co.

Ulrik Federspiel, Executive Vice President, Haldor Topsøe A/S

Martin S.Feldstein, Professor of Economics, Harvard University; President Emeritus, NBER

François Fillon, Former French Prime Minister

Mark C. Fishman, President, Novartis Institutes for BioMedical Research

Douglas J. Flint, Group Chairman, HSBC Holdings plc

Paul Gallagher, Senior Counsel

Timothy F Geithner, Former Secretary of the Treasury

Michael Gfoeller, US Political Consultant

Donald E. Graham, Chairman and CEO, The Washington Post Company

Ulrich Grillo, CEO, Grillo-Werke AG

Lilli Gruber, Journalist – Anchorwoman, La 7 TV

Luis de Guindos, Spanish Minister of Economy and Competitiveness

Stuart Gulliver, Group Chief Executive, HSBC Holdings plc

Felix Gutzwiller, Member of the Swiss Council of States

Victor Halberstadt, Professor of Economics, Leiden University; Former Honorary Secretary General of Bilderberg Meetings

Olli Heinonen, Senior Fellow, Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard Kennedy School of Government

Simon Henry, CFO, Royal Dutch Shell plc

Paul Hermelin, Chairman and CEO, Capgemini Group

Pablo Isla, Chairman and CEO, Inditex Group

Kenneth M. Jacobs, Chairman and CEO, Lazard

James A. Johnson, Chairman, Johnson Capital Partners

Thomas J. Jordan, Chairman of the Governing Board, Swiss National Bank

Vernon E. Jordan, Jr., Managing Director, Lazard Freres & Co. LLC

Robert D. Kaplan, Chief Geopolitical Analyst, Stratfor

Alex Karp, Founder and CEO, Palantir Technologies

John Kerr, Independent Member, House of Lords

Henry A. Kissinger, Chairman, Kissinger Associates, Inc.

Klaus Kleinfeld, Chairman and CEO, Alcoa

Klaas H.W. Knot, President, De Nederlandsche Bank

Mustafa V Koç,. Chairman, Koç Holding A.S.

Roland Koch, CEO, Bilfinger SE

Henry R. Kravis, Co-Chairman and Co-CEO, Kohlberg Kravis Roberts & Co.

Marie-Josée Kravis, Senior Fellow and Vice Chair, Hudson Institute

André Kudelski, Chairman and CEO, Kudelski Group

Ulysses Kyriacopoulos, Chairman, S&B Industrial Minerals S.A.

Christine Lagarde, Managing Director, International Monetary Fund

J. Kurt Lauk, Chairman of the Economic Council to the CDU, Berlin

Lawrence Lessig, Roy L. Furman Professor of Law and Leadership, Harvard Law School

Thomas Leysen, Chairman of the Board of Directors, KBC Group

Christian Lindner, Party Leader, Free Democratic Party (FDP NRW)

Stefan Löfven, Party Leader, Social Democratic Party (SAP)

Peter Löscher, President and CEO, Siemens AG

Peter Mandelson, Chairman, Global Counsel; Chairman, Lazard International

Jessica T. Mathews, President, Carnegie Endowment for International Peace

Frank McKenna, Chair, Brookfield Asset Management

John Micklethwait, Editor-in-Chief, The Economist

Thierry de Montbrial, President, French Institute for International Relations

Mario Monti, Former Italian Prime Minister

Craig J. Mundie, Senior Advisor to the CEO, Microsoft Corporation

Alberto Nagel, CEO, Mediobanca

H.R.H. Princess Beatrix of The Netherlands

Andrew Y.Ng, Co-Founder, Coursera

Jorma Ollila, Chairman, Royal Dutch Shell, plc

David Omand, Visiting Professor, King’s College London

George Osborne, Chancellor of the Exchequer

Emanuele Ottolenghi, Senior Fellow, Foundation for Defense of Democracies

Soli Özel, Senior Lecturer, Kadir Has University; Columnist, Habertürk Newspaper

Alexis Papahelas, Executive Editor, Kathimerini Newspaper

Şafak Pavey, Turkish MP

Valérie Pécresse, French MP

Richard N. Perle, Resident Fellow, American Enterprise Institute

David H. Petraeus, General, U.S. Army (Retired)

Paulo Portas, Portugal Minister of State and Foreign Affairs

J. Robert S Prichard, Chair, Torys LLP

Viviane Reding, Vice President and Commissioner for Justice, Fundamental Rights and Citizenship, European Commission

Heather M. Reisman, CEO, Indigo Books & Music Inc.

Hélène Rey, Professor of Economics, London Business School

Simon Robertson, Partner, Robertson Robey Associates LLP; Deputy Chairman, HSBC Holdings

Gianfelice Rocca, Chairman,Techint Group

Jacek Rostowski, Minister of Finance and Deputy Prime Minister

Robert E. Rubin, Co-Chairman, Council on Foreign Relations; Former Secretary of the Treasury

Mark Rutte, Dutch Prime Minister

Andreas Schieder, Austrian State Secretary of Finance

Eric E. Schmidt, Executive Chairman, Google Inc.

Rudolf Scholten, Member of the Board of Executive Directors, Oesterreichische Kontrollbank AG

António José Seguro, Secretary General, Portuguese Socialist Party

Jean-Dominique Senard, CEO, Michelin Group

Kristin Skogen Lund, Director General, Confederation of Norwegian Enterprise

Anne-Marie Slaughter, Bert G. Kerstetter ’66 University Professor of Politics and International Affairs, Princeton University

Peter D. Sutherland, Chairman, Goldman Sachs International

Martin Taylor, Former Chairman, Syngenta AG

Tidjane Thiam, Group CEO, Prudential plc

Peter A. Thiel, President, Thiel Capital

Craig B. Thompson, President and CEO, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center

Jakob Haldor Topsøe, Partner, AMBROX Capital A/S

Jutta Urpilainen, Finnish Minister of Finance

Daniel L. Vasella, Honorary Chairman, Novartis AG

Peter R. Voser, CEO, Royal Dutch Shell plc

Brad Wall, Premier of Saskatchewan Province, Canada

Jacob Wallenberg, Chairman, Investor AB

Kevin Warsh, Distinguished Visiting Fellow, The Hoover Institution, Stanford University

Galen G.Weston, Executive Chairman, Loblaw Companies Limited

Baroness Williams of Crosby, Member, House of Lords

Martin H. Wolf, Chief Economics Commentator, The Financial Times

James D. Wolfensohn, Chairman and CEO, Wolfensohn and Company

David Wright, Vice Chairman, Barclays plc

Robert B. Zoellick, Distinguished Visiting Fellow, Peterson Institute for International Economics

 

Categorieën:Algemeen Tags: , , , , ,
%d bloggers liken dit: